WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

SZKOLNY  PROGRAM

 

 

 

 WSPIERANIA  UZDOLNIEN

  

 

ZESPÓL SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY

w Udaninie

 

 

1.     INFORMACJE O PLACÓWCE

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Udaninie

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Udaninie

55- 340 Udanin

tel. 076/ 87 09 299

 

gmina: Udanin

powiat: Środa Śląska

organ prowadzący: Urząd Gminy Udanin

dyrektor szkoły: mgr Bożena Basa

 

Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień

Anna Chohura

Agnieszka Andrzejewska

Zofia Rudnik

Mirosława Babicka

Dorota Hołyńska

Nauczyciele- opiekunowie uczniów zdolnych

 

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

 Szkoła Podstawowa w Udaninie.

 

ADRESACI PROGRAMU

Uczniowie uzdolnieni

 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI:

Gimnazjum w Ujeździe Górnym;

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej;

Powiatowy Ośrodek Edukacji w Środzie Śląskiej;

Wójt Gminy Udanin;

Rada Gminy Udanin;

Rada Szkoły;

Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Udanin.

 

 

   Szkoła Podstawowa im.A.Mickiewicza w Udaninie-

Miejscem Kuźni Talentów

1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie. Jest on otwarty na każde dziecko, które wykazuje szczególne zdolności przewyższające swoich rówieśników. Program obejmuje sześcioletni cykl nauczania w szkole. Zakłada on możliwość ewaluacji po każdym roku szkolnym. Jest ściśle związany z programem dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Uwzględnia specyfikę środowiska oraz wpisuje się w tradycję szkoły. Program zakłada rozpoznanie, rozbudzanie rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów na każdym etapie kształcenia i w ramach wszystkich przedmiotów szkolnych. Program przewiduje zaangażowanie całego grona pedagogicznego, samorządu uczniowskiego, rodziców oraz podmiotów zainteresowanych problematyką uczniów uzdolnionych we wdrażanie poszczególnych zadań.

 

Podstawowymi elementami opracowanego programu są:

Ø wysoki, konsekwentny system wymagań odnośnie postaw intelektualnych i moralnych

       zarówno wobec uczniów jak i nauczycieli,

Ø stale doskonalony, nastawiony na zaspokojenie najbardziej ambitnych potrzeb

        intelektualnych uczniów proces dydaktyczno -wychowawczy obejmujący

        projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych,

Ø przygotowanie absolwentów do podjęcia nauki na wyższym szczeblu, z

       równoczesnym promowaniem ich działań i osiągnięć w konkursach i zawodach

       różnego szczebla (promowanie uczniów uzdolnionych w szkole i poza nią),

Ø wyszukiwanie młodych talentów,

Ø wzbudzanie wewnętrznej motywacji do z dobywania wiedzy i rozwijania

       zainteresowań.

 

Wdrożeniu programu towarzyszyć będą działania nastawione na:

ü stwarzanie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów,

ü pobudzanie aktywności umysłowej uczniów, wyobraźni, fantazji,

ü motywowanie uczniów do wykorzystania swoich uzdolnień w dalszej pracy,

ü przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, z

       wykorzystaniem posiadanej wiedzy,

ü doskonalenie koncentracji uwagi,

ü kształcenie pomysłowości, krytycyzmu, szybkości podejmowania decyzji,

ü rozwijanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności,

ü przygotowanie uczniów do konkursów.

 

2. CELE PROGRAMU

Cel główny:

Celem przewodnim programu jest wczesne rozpoznanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów zdolnych Szkoły Podstawowej w Udaninie, tworzenie warunków do osiągania sukcesów na miarę ich możliwości oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

Cele szczegółowe:

ü pomaganie uczniom w odkryciu ich uzdolnień i zainteresowań,

ü zidentyfikowanie i zdiagnozowanie zainteresowań i uzdolnień uczniów na każdym

etapie kształcenia i w ramach wszystkich przedmiotów szkolnych,

ü nauka efektywnych sposobów samodzielnego przyswajania wiedzy i umiejętności,

dokonywania samooceny, planowania własnego rozwoju,

ü kształtowanie u uczniów wiedzy o wyższym stopniu trudności, zgodnie z poziomem

ich uzdolnień i rozwoju intelektualnego ,

ü zachęcanie uczniów do aktywności twórczej,

ü promocja osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym i poza nim,

ü indywidualizacja nauczania,

ü rozwijanie zainteresowań oraz motywacji,

ü kształtowanie osobowości ucznia zdolnego.

 

3. UCZESTNICY PROGRAMU

Podmioty uczestniczące w programie:

ü dyrekcja szkoły,

ü rada pedagogiczna,

ü uczniowie,

ü Samorząd Uczniowski,

ü pedagog szkolny,

ü biblioteka szkolna,

ü rodzice,

ü organ prowadzący szkołę.

Zespół ds. ucznia zdolnego:

W każdym roku szkolnym powołuje się zespół nadzorujący realizację programu.

W skład zespołu wchodzą:

ü wicedyrektor

ü Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień,

ü opiekunowie uczniów zdolnych,

ü wychowawcy uczniów zdolnych.

Zadania zespołu ds. ucznia zdolnego:

ü zapewnienie optymalnych warunków pracy z uczniem zdolnym,

ü promocja programu w środowisku, pomoc w poszukiwaniu funduszy na rzecz pracy z      uczniami zdolnymi oraz wspierania ich w szkole,

ü udział w szkoleniach i pogłębianie swojej wiedzy w zakresie pracy z uczniem zdolnym,

ü monitorowanie przebiegu programu,

ü wspieranie siebie wzajemnie w pracy z uczniami zdolnymi,

ü wymiana doświadczeń,

ü promowanie uczniów zdolnych w szkole, środowisku oraz poza nim,

ü zapewnienie uczniom rozwoju zdolności w wyznaczonym kierunku,

ü opracowanie arkusza rekomendacji ucznia do programu,

ü podejmowanie decyzji o przyjęciu ucznia do programu,

ü monitorowanie działań dydaktycznych wobec uczniów objętych programem ,

 

4. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CELU ROZPOZNANIA UCZNIA ZDOLNEGO

Gromadzenie informacji o uczniu zdolnym

W celu poznania możliwości intelektualnych uczniów wszyscy nauczyciele są

zobowiązani podjąć następujące działania:

ü przeprowadzenie testów diagnozujących w celu określenia poziomu

umiejętności uczniów rozpoczynających naukę na danym etapie kształcenia,

ü obserwacja uczniów podczas zajęć lekcyjnych mająca na celu rozpoznania

specjalnych uzdolnień u ucznia,

ü zapoznanie się z dotychczasowymi osiągnięciami uczniów,

ü współpraca z wychowawcą klasy w celu uzyskania informacji o uczniu,

ü wymiana informacji o uczniach pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej

klasie,

ü       współpraca z rodzicami w celu uzyskania informacji o uczniu.

 

Metody identyfikacji zdolności uczniów:

a) nominacja przyznana przez nauczyciela

- fachowa opinia nauczyciela dysponującego znacznym dorobkiem w pracy oraz

fachowymi umiejętnościami zawodowymi np. kursy, szkolenia,

- rozpoznanie przez nauczycieli uczących (zdolności recytatorskie, plastyczne,

muzyczne, matematyczne i inne),

- dyrekcja i nauczyciele poprzez hospitację diagnozującą (obserwacja uczniów),

b) analiza wyników sprawdzianów wiadomości:

- uzyskuje się je przede wszystkim w testach,

c) sukcesy w konkursach na wyższych szczeblach,

d) nominacja przyznana przez rodziców,

e) nominacja przyznana przez grupę rówieśniczą,

f) uczeń może sam wskazać na swoje szczególne zdolności i zainteresowania.

Znalezione obrazy dla zapytania 8 inteligencji 

 

5. OPIEKA NAD UCZNIEM ZDOLNYM

  • Nad każdym uczniem zdolnym czuwa Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej powołany dla ucznia zdolnego oraz wychowawca klasy , który jest odpowiedzialny za czuwanie nad rozwojem ucznia, współpracę z nauczycielami uczącymi oraz utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami ucznia.
  • Opiekunem ucznia zdolnego zostaje nauczyciel przedmiotu, w którym uczeń przejawia szczególne zdolności.
  • Opiekunem ucznia zdolnego może być nauczyciel uczący lub inny nauczyciel uczący tego samego przedmiotu.

 

Zadania opiekuna ucznia zdolnego- koordynatora Zespołu

Opiekun ucznia zdolnego dokumentuje przebieg pracy z uczniem zdolnym. Dokumentacja powinna zawierać:

- Plan działań wspierających dla  ucznia zdolnego:

ü cele pracy z uczniem zdolnym w zakresie danego przedmiotu,

ü sposoby realizacji celów pracy z uczniem zdolnym,

ü metody i formy pracy z uczniem zdolnym,

ü materiał nauczania, treści,

ü sposoby promocji ucznia,

ü sposoby wsparcia ze strony instytucji zewnętrznych, środowiska,

ü sposoby współpracy z rodzicami,

- Etapy rozwoju ucznia, sukcesy, przedsięwzięcia.

 

6. GROMADZENIE BAZY

Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień sporządza bazę danych o uczniach zdolnych o nazwie Supertalent pod lupą .

Baza danych powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko ucznia
  • Data urodzenia
  • Etap kształcenia
  • Opiekun
  • Uzdolnienia
  • Osiągnięcia
  • Nagrody

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWU - REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW

Rok szkolny 2018/2019